Rizq is enkel in de handen van Allah (swt)

kameel

Rizq is niet eigenaarschap (milkiyya) maar een geschenk. Het woord razaqa betekent ‘geven’. Eigenaarschap betekent et bezit over iets middels één van de middelen die door de sjaria is toegestaan. De rizq kan halaal (wettig) of haraam (onwettig) zijn. Allen worden rizq genoemd. Het geld dat dus door de gokker van een ander gewonnen wordt middels een gokwedstrijd is rizq, omdat het geld is dat Allah (swt) aan iedere persoon geeft die één van de omstandigheden volgt waarin geld verkregen wordt.

Het komt vaak voor onder de mensen dat de mens degene is die zichzelf onderhoudt en men beschouwt de omstandigheden waarin hij bezit vergaart (zij het door geld of winst) als de oorzaak van hun voorziening (rizq), zelfs wanneer zij met hun mond zeggen dat Allah Ar Razzaaq (Degene die voorziet) is. Zij zien dat de werknemer een specifiek loon mee naar huis neemt die hij heeft verkregen door zijn harde werk en inzet en zij zeggen dat hij dan degene is die zichzelf voorziet. Wanneer hij zich tot het uiterste inzet of op verschillende manieren zijn loon te verhogen, zeggen zij dat hij degene is die gezorgd heeft voor deze toename in loon. Met betrekking tot de zakenman die winst maakt als resultaat van zijn ondernemingen, over hem zeggen zij dat hij degene is die zichzelf van onderhoud voorziet. De dokter die de zieken behandeld voorziet zichzelf. Op deze manier zien ze dat ieder persoon een baan heeft vanwaar hij geld verdient, en daarom is hij degene die zichzelf voorziet. Dus de oorzaken van voorziening van deze mensen zijn materieel en tastbaar, welke de omstandigheden zijn die leiden tot de voorziening van geld. De persoon die zich aan deze omstandigheden bindt is degene die zijn geld zal verdienen, ongeacht of hij of iemand anders de voorziening ontvangt. Mensen hebben tegenwoordig deze visie omdat zij niet de realiteit van de omstandigheden van waaruit de voorziening voortkomt hebben begrepen. Zij nemen deze als de oorzaak omdat zij niet in staat zijn een onderscheid te maken tussen oorzaak en omstandigheid. Het is feitelijk zo dat deze omstandigheden, die leiden tot de voorziening, omstandigheden zijn die leiden tot het verkrijgen van de rizq en ze zijn niet de oorzaak van de rizq. Als deze namelijk de oorzaak van rizq zouden zijn dan zouden deze omstandigheden te allen tijde leiden tot een voorziening van rizq, maar we kunnen in de realiteit waarnemen dat dit niet altijd tot de verkrijging van rizq leidt. Deze omstandigheden kunnen bestaan maar het kan zijn dat er geen rizq uit voort komt en rizq kan ook verkregen worden zonder het bestaan van deze omstandigheden. Als zij de oorzaak zouden zijn, dan zou het resultaat (de rizq) een onvermijdelijk resultaat zijn. Echter is de rizq niet een onvermijdelijk resultaat, ze kan komen wanneer de omstandigheden voorkomen en de rizq kan ook niet voortkomen ondanks de aanwezigheid van de omstandigheden. Dit betekent dat zij niet de oorzaak van de rizq zijn, maar slechts hoedanigheden of omstandigheden waarin de rizq verkregen wordt. Een werknemer kan een hele maand werken maar niet zijn (verwachte) rizq verkrijgen, wegens het afbetalen van een schuld, het uitgeven van geld aan degenen die hij moet onderhouden, of wegens het betalen van belastingen. In deze omstandigheden die eigenlijk rizq zouden moeten voortbrengen (namelijk het werk van de werknemer), werd de rizq niet verkregen omdat de werknemer niet zijn loon heeft ontvangen. Aan de andere kant kan het bijvoorbeeld zijn dat iemand die in zijn huis in Al Qoeds woont aan wie de postbode nieuws brengt dat een familielid van hem gestorven is en aan hem een testament heeft achtergelaten als enige erfgenaam, waardoor alle bezit naar zijn handen overgaat. Dus de rizq kwam naar hem toe zonder dat hij hiervan op de hoogte was. Een ander voorbeeld is dat een deel van het huis van een persoon instort en hij geld onder de resten vindt en deze als bezit neemt. Als deze omstandigheden die voortkomen door de inzet van de mens wel leiden naar het verkrijgen van rizq, dan zou dit altijd moeten leiden tot rizq, of rizq zou helemaal niet verkregen moeten worden tenzij deze omstandigheden aanwezig zijn. Het is duidelijk dat deze omstandigheden niet altijd tot het verkrijgen van rizq leidt, waardoor zij niet de oorzaak van rizq zijn, zij zijn eerder de omstandigheden om rizq te verkrijgen. Er zijn veel incidenten waar de rizq verkregen werd zonder een duidelijke reden. De incidenten wanneer mensen eten voordat zij op reis gaan, of wanneer zij op reis gaan en het eten onaangeraakt laten, terwijl het voor hen was voorbereid; en er zijn nog vele voorbeelden. Dit betekent dat de omstandigheden waarin de rizq normaliter verkregen wordt, de omstandigheden zijn die nodig zijn om rizq te verkrijgen, maar niet de oorzaak.

We kunnen verder de omstandigheden (halaat) waarin de rizq verkregen wordt niet beschouwen als de oorzaak van rizq, noch de persoon die deze omstandigheden heeft gebruikt waardoor hij de rizq ontvangt. Dit gaat namelijk in tegen de teksten uit de Koraan met een definitieve betekenis en definitieve authenticiteit. Als iets een tekst met een definitieve betekenis en authenticiteit tegenspreekt, is de moslim verplicht om de definitieve tekst zonder aarzeling te nemen. Alle andere meningen worden dan verworpen, zonder verschil van mening.  Alles wat bewezen wordt door definitief bewijs dat het van Allah afkomstig is, dan  is de moslim verplicht deze te adopteren en het andere te verwerpen. De waarheid waaraan de moslim zichzelf moet onderwerpen is dat de rizq in de handen van Allah (swt) is en niet in die van de mens.

Er zijn veel ayaat die duidelijk aantonen dat rizq enkel van Allah (swt) afkomstig is en niets anders. Dit maakt het zeker dat we uit de stijlen en middelen waarmee de rizq wordt verkregen, moeten begrijpen dat deze aanwezige omstandigheden zijn waarmee de rizq kan komen. Allah (swt) zegt:

En eet wat goed en geoorloofd is waarvan Allah u heeft voorzien. En vreest Allah in Wie gij gelooft. (VBK 5:88). En Hij (swt) zegt:

Hij is Allah, Die u schept en dan u voorziet van voedsel (VBK: 30-40). En Hij (swt) zegt:

Geef uit van hetgeen Allah jullie heeft voorzien (VBK 3:37). En Hij (swt) zegt:

Voorwaar, Allah voorziet van levensonderhoud wie Hij wil (VBK 3:37). En Hij (swt) zegt:

Allah voorziet hen en voorziet jullie (VBK 29:60). En Hij (swt) zegt:

Voorwaar, Allah zal hen voorzien (VBK 22:58). En Hij (swt) zegt:

Allah vermeerdert de voorziening voor wie Hij wil (VBK 13:26). En Hij (swt) zegt:

Dus zoek jouw voorziening bij Allah(VBK 29:17). En Hij (swt) zegt:

En er is geen (bewegend) levend wezen op aarde of Allah voorziet hen(VBK 11:6). En Hij (swt) zegt:

Voorwaar, Allah is de Voorziener (al Razzaaq) (VBK 51-58). Al deze ayaat zijn definitief in betekenis en authenticiteit. Zij hebben slechts één mogelijke betekenis en staan niet open voor interpretatie, dat de rizq enkel afkomstig is van Allah (swt) die Ar Razzaaq is en dat dit enkel in de handen van Allah (swt) is.

Allah (swt) heeft echter zijn dienaren bevolen handelingen te verrichten en hen is de mogelijkheid gegeven om de omstandigheden te kiezen die tot de verkrijging van rizq zal leiden. Zij dienen daarom zichzelf, naar hun eigen keuze, te bevinden in de omstandigheden die naar rizq leiden. De omstandigheden zijn echter niet de oorzaak van de rizq, noch zijn zij degenen die de rizq voortbrengen, zoals duidelijk vermeld is in de Koraan. Allah (swt) is Degene die in deze omstandigheden voorziet, ongeacht of de rizq halaal of haraam is, en ongeacht of Allah (swt) het bevolen, toegestaan of verboden heeft en ongeacht of de rizq verkregen is of niet. Islam heeft de verduidelijkt waarop de moslim toegestaan of verboden is op welke manier de rizq verkregen wordt. Islam heeft de middelen van eigenaarschap verduidelijkt en niet de oorzaak van rizq en de beperkte eigenaarschap via deze middelen. Het is voor een moslim enkel toegestaan om voorzieningen te verkrijgen via toegestane middelen. Ieder andere manier is haraam. Ongeacht of de rizq via de halal of de haraam verkregen is, deze is afkomstig van Allah (swt).

Er is nog één kwestie die nog onbeantwoord is: omvat de voorziening van een persoon alles wat hij bezit, ook al gebruikt hij het niet? Of is het beperkt tot enkel hetgeen wat hij gebruikt? De ayaat van de Koraan suggereren dat de voorziening voor de mens uit alles wat de mens bezit kan bestaan, ongeacht of hij hiervan profijt heeft gekregen of niet. Allah (swt) zegt:

Opdat zij de naam van Allah mogen uitspreken over het vee dat Hij hun heeft gegeven (razaqahum) (VBK: 22:34). En Hij (swt) zegt:

Allah vermeerdert de voorziening (rizq) voor wie Hij wil (VBK: 13:26). En Hij (swt) zegt:

En de man wiens voorzieningen (rizqoeh) beperkt is (VBK 7:65). En Hij (swt) zegt:

Geef uit van hetgeen Hij jullie voorzien heeft (razaqakoem)(VBK 36:47). En Hij (swt) zegt:

Eet van de wettige zaken die Wij jullie gegeven hebben (razaqakoem)(VBK 2:172). En Hij (swt) zegt:

Maar voed hen (oerzoeqahoem) en kleed hen ermee (VBK 4:5). En Hij (swt) zegt:

En voorziet haar inwoners met fruit (VBK 2:126). En Hij (swt) zegt:

Eet en drink van hetgeen wat Allah jullie voorzien heeft (rizq) (VBK 2:60). Deze verzen zijn helder in hun gebruik van de term ‘rizq’ voor alles wat een persoon bezit. Rizq wordt toegepast op alles waar voordeel uit wordt gehaald. De rizq is niet gespecificeerd tot slechts de voorziening die gebruikt wordt, omdat beide ayaat algemeen (‘aammah) zijn en hun betekenissen ook algemeen zijn. Er zou niet gezegd moeten worden bijvoorbeeld dat iemand jouw geld van jou genomen heeft, ongeacht dit gebeurt door diefstal, dwang of fraude, dat hij jouw rizq van jou genomen heeft. Men zou beter moeten zeggen: hij heeft zijn rizq van jou genomen. Dus wanneer een persoon komt om bezit te vergaren, heeft hij zijn rizq genomen. Wanneer het bezit van hem genomen is, betekent dit niet dat zijn rizq van hem genomen is, dit betekent juist dat degene die het bezit in beslag genomen heeft zijn eigen rizq van hem genomen heeft. Niemand neemt de rizq van een ander persoon, maar een persoon neemt juist zijn eigen rizq van iemand anders.