Het partijprogramma van Hizb-ut-Tahrir België

Dit programma is geen verkiezingsprogramma, want Hizb-ut-Tahrir streeft er niet naar om in België aan de macht te komen en zij neemt geen deel aan verkiezingen. Deze verklaring kan worden beschouwd als beginselverklaring of partijprogramma waarmee de partij zich introduceert als een politieke partij en waarmee de partij deelneemt aan het politieke leven in België en werkt tussen de mensen en met de mensen.

Partijdefinitie

Hizb-ut-Tahrir is een politieke partij met Islam als haar ideologie, welke er naar streeft om het Islamitische leven in al haar facetten her in te voeren middels het oprichten van een Islamitische Staat – al Khilafah ar Raasjida – in de landen van de moslims, en het invoeren van de Islamitische systemen en het uitdragen van haar boodschap naar de wereld. Om dit te bereiken, gaat de partij te werk volgens de methode van de Profeet (saw) waarmee hij (saw) de eerste Islamitische Staat oprichtte. Deze methode beperkt zich enkel tot intellectuele en politieke handelingen om veranderingen in de samenleving door te voeren. De partij is van mening dat het niet toegestaan is om gewapende handelingen te verrichten om haar doel te bereiken.

De partij nodigt uit tot de Islam als intellectueel leiderschap waaruit systemen voortvloeien die alle problemen van de mens oplossen: politiek, economisch, cultureel, maatschappelijk en anders. Het is een politieke partij welke uit zowel mannelijke als vrouwelijke leden bestaat en die vanuit haar Islamitische visie alle mensen uitnodigt tot de Islam, en ook om de concepten en systemen van de partij te adopteren, ongeacht hun etnische afkomst of de leerschool die zij volgen.

De doelstellingen van de partij in België

De doelstellingen van Hizb-ut-Tahrir in België kan als volgt worden samengevat:

 1. Het uitdragen van de Islamitische boodschap aan de Moslims en hen te cultiveren met Islam.
 2. Het streven naar het behoud van de Islamitische identiteit van de Moslims.
 3. Het behartigen van de belangen van de Islamitische gemeenschap volgens de Islam en het opkomen voor hun zaken in verschillende kwesties.
 4. Het verdedigen van de Islam en aangelegenheden van de Moslims in het algemeen.
 5. Het uitdragen van de Islamitische boodschap aan de niet-Moslims.

Wat belangrijk is om te vermelden is dat Hizb-ut-Tahrir noch in België, noch in andere landen buiten de Islamitische wereld ernaar streeft om de macht over te nemen of de samenleving te veranderen, en dat zij geen enkele handeling of activiteit verricht wat daartoe zou kunnen leiden. Zo houdt de partij geen verkiezingscampagne, steunt zij geen verkiezingscampagne die ernaar streeft de regerende partijen te laten verliezen en om de kabinetsformatie te veranderen, roept zij niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid of tot demonstraties met als doel de regering in België ten val te brengen of iets dergelijks.

De werkwijze van de partij in België

Hizb-ut-Tahrir is een politieke partij, wat inhoudt dat de politiek haar werkvlak is, ofwel: zij bedrijft alleen politiek en houdt zich nergens anders mee bezig. Zij behartigt de belangen van de mensen, zij lost hun problemen op, zij verduidelijkt de feiten, zij adopteert de onderwerpen die van belang zijn voor de Moslims, zij bestrijdt verkeerde ideeën en corrigeert concepten, zij voert een politieke strijd tegen regeerders, zij cultiveert de mensen en zij draagt op politieke wijze de Islamitische boodschap uit, en op geen enkele andere manier. Het is een politieke partij, dus geen spirituele-, wetenschappelijke-, liefdadigheidsorganisatie of militaire organisatie.

In België houdt de partij er rekening mee dat zij zich richt tot twee verschillende groepen: de groep Moslims en de groep niet-Moslims. Iedere groep vereist een speciale benadering, afhankelijk van het doel en de bedoeling waarom de partij zich tot hen richt. De politieke en intellectuele handelingen van de partij bestaan dus uit twee onderdelen: Handelingen die gericht zijn op Moslims, zoals hen bewust maken en het verhelderen van zaken gerelateerd aan hun credo en de Goddelijke oordelen binnen hun religie, en om ze verbonden te laten voelen met de Oemma en haar aangelegenheden. Daarnaast verricht de partij handelingen die gericht zijn op niet-Moslims, zoals het duidelijk maken van de Islamitische ideologie en om het als een intellectueel overtuigend en beschaafd alternatief aan te bieden, welke alle nodige oplossingen van het leven bevat. De partij hanteert voor zijn intellectuele en politieke handelingen verschillende manieren en middelen: zoals persoonlijk contact, het verspreiden van pamfletten, het geven van persverklaringen, lessen, seminars, lezingen en conferenties, het uitgeven van boeken, het houden van demonstraties en activiteiten via de sociale media en ook andere manieren die de partij geschikt acht voor zijn intellectuele en politieke handelingen.

Enkele intellectuele en politieke standpunten van de partij

  • Hizb-ut-Tahrir gelooft in de Islam als een religie die het verstand overtuigt, overeenkomt met de aard van de mens en geruststelling brengt zowel in het leven als in het hiernamaals. Daarom draagt de partij de boodschap van de Islam uit als een leidraad voor de hele mensheid om ze vanuit de duisternis naar het licht te leiden.
  • Hizb-ut-Tahrir heeft zich gebaseerd op de Islam als ideologie, zij beschouwt dit als ideologie en methode en het is een verstandelijk, politiek en spiritueel credo waaruit oplossingen en oordelen vloeien betrekking hebbende op alle vlakken van het leven, of het nu gaat over economie, samenleving, regeren, maatschappelijke kwesties of andere vraagstukken.
  • De partij onderneemt geen materiële handelingen; de partij gebruikt absoluut geen geweld, want haar werkwijze bestaat puur uit intellectuele en politieke handelingen. Dat Hizb-ut-Tahrir geen geweld gebruikt en zich alleen maar beperkt tot intellectuele en politieke handelingen, is geen politieke afweging die kan wisselen, het is puur uit intellectuele en religieuze overtuigingen gebaseerd op de Goddelijke oordelen, welke dan ook niet zullen veranderen. De partij hanteert deze methode sinds haar oprichting meer dan 60 jaar geleden en zij hanteert deze methode nog steeds ondanks het verbieden van de partij, het gevangen zetten en vermoorden van haar leden, het afnemen van hun bezittingen, en geweld tegen hun eerbaarheid in verschillende landen.
  • De partij is van mening dat de Moslimgemeenschap in België het recht heeft om haar religie, credo en identiteit te behouden. Tevens is de partij van mening dat de Moslimgemeenschap verplicht is om zich aan het verdrag van veiligheid met betrekking tot de Belgische samenleving te houden, het verdrag dat de Moslimgemeenschap verplicht zich niet vijandig op te stellen tegen haar medelanders en hun bloed, bezittingen en eer dient te respecteren.
  • De partij adopteert de belangen van de Moslimgemeenschap en zij komt op voor de kwesties aangaande de Moslims, ongeacht het verschil in leerschool en mening binnen de gemeenschap.
  • De partij is van mening dat het dwingen van de Moslims om te geloven in het seculiere democratische systeem als zijnde de manier om te kunnen samenleven met hun medelanders en geaccepteerd te worden, onrechtvaardig is en dat het hun rechten schendt. Dit is een vijandige houding tegen hun geloofsovertuiging en dat is iets anders dan het verwachten dat de Moslims zich houden aan de wetten en regels van het land, waar zij zich al aan houden. De partij is dan ook van mening dat elk systeem dat succesvol wil zijn, rekening moet houden met de mensen die niet in het systeem geloven en waarvoor het systeem regels en wetten moet maken waardoor hun rechten en autoriteit beschermd worden.
 • De partij neemt geen deel aan de Belgische verkiezingen omdat zij niet streeft naar macht en niet naar deelname aan de macht. Het is voor haar niet van belang wie er aan de macht is in België. Wat voor haar wel van belang is, is dat de staat een rechtvaardig beleid voert ten aanzien van de Moslimgemeenschap, ongeacht wie er regeert