De verandering van de mens

Allah (جل جلاله) heeft de mens geschapen en heeft in de mens instincten (gharaa’iz) en organische behoeften (haadjaat oel ‘oedwiyya) geplaatst welke hem aanzetten tot gedrag om dezen te bevredigen. De instincten en de organische behoeften in de mens zetten hem aan tot het neigen naar bepaalde dingen en het ondernemen van bepaalde handelingen, dan wel tot het afzien van bepaalde dingen en handelingen. De mens beschikt over drie instincten:

 Het overlevingsinstinct (ghariezat oel baqaa). Deze manifesteert zich in angst, de voorliefde tot bezit, de liefde voor het eigen volk en dergelijke;

 Het voortplantingsinstinct (ghariezat oen naw’). Deze manifesteert zich in de drang tot seksueel contact, moeder- en vaderschap, de drang naar het redden van iemand in nood en dergelijke;

 Het aanbiddingsinstinct (ghariezat oet tadayyoen). Deze manifesteert zich in het verheiligen en het gevoel van beperktheid, machteloosheid en behoeftigheid.

Tot de organische behoeften behoren alle zaken die benodigd zijn voor het menselijke lichaam om de vitale functies te vervullen en in leven te blijven, zoals eten, drinken, slapen, ademen, en dergelijke. Het gedrag van de mensen in het leven, ofwel de handelingen die resulteren uit de bevrediging van zijn organische behoeften en instincten, zijn verbonden met zijn concepten over de materie en het leven. De concepten inzake de materie, zoals het concept dat water drinkbaar is, vlees eetbaar en een steen bijvoorbeeld niet, dirigeren de mens naar de materie welke vereist is voor bevrediging. De concepten over het leven bepalen daarentegen bij de mens de wijze van bevrediging.

Met andere woorden ordenen zij voor hem het bevredigingsproces zelf en weliswaar door de verklaring van hetgeen geoorloofd (djaa’iz) en ongeoorloofd (mamnoe’a) is, en wat vrijgelaten (moebaah) en verboden (mahdhoer) is. De concepten omtrent de materie, zijn oordelen en overtuigingen die voortkomen uit het besef van de mens dat zich baseert op de specifieke kenmerken van de materie, of deze geschikt zijn ter bevrediging van de behoeften of niet. Daarom kan gesteld worden dat deze concepten eender zijn onder de mensen; het oordeel komt namelijk voort uit de dingen zelf en haar onderwerp. De eigenschap van vlees bijvoorbeeld is dat het behoort tot één van de zaken die de honger stilt. Dit is van de zaken die van te voren worden waargenomen door de mens, hierover bestaat geen verschil van mening.

Echter zijn de concepten over het leven oordelen en overtuigingen, en komen niet voort uit de materie en haar specifieke kenmerken, maar hangen samen met de wijze waarop de materie wordt gebruikt. Met andere woorden is het gerelateerd aan het feit of de materie wel of niet is toegestaan voor bevrediging. En deze concepten over het leven, zijn verschillend onder de mensen, daar de visies onder de mensen verschillen inzake het al dan niet verrichten van een bepaalde handeling. Tevens wanneer het gedrag (soeloek) van de mens in het leven verbonden is met de concepten (mafaahiem) over het leven, is het noodzakelijk alvorens we het gedrag van de mens veranderen, zijn concepten eerst te veranderen. Allah (جل جلاله) zegt:

”Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen.” (VBK soera ar Ra‘d 13, aaya 11)